Strona GłównaKontakt
            
Dawniej i dziś
» WIŚNIEWA I    OKOLICE
» Z HISTORII
   SZKOŁY
ZAJĘCIA
     DODATKOWE

PREZENTACJE
     ORAZ FILMY

FOTOGALERIA

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

"JESTEŚMY TWÓRCZY, WARTOŚCIOWI,AKTYWNI W SWOIM ŚRODOWISKU"CEL GŁÓWNY:


Wychowanie zgodne z ideą integracji, tolerancji i ogólnie akceptowanym społecznie systemem wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:


I. Wychowanie ucznia świadomego praw każdego dziecka do współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
II. Ukierunkowanie uczniów na stosowanie w życiu zasad zgodnych z przyjętym systemem wartości.
III. Stworzenie każdemu uczniowi warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju, umożliwiającego dalsze kształcenie.
IV. Przygotowanie uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych w rodzinie, szkole, środowisku, ojczyźnie, wspólnocie europejskiej.


TREŚCI


I. WYCHOWANIE UCZNIA ŚWIADOMEGO PRAW KAŻDEGO DZIECKA DO WSPÓŁŻYCIA I WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
" Aby człowiek czuł siebie, konieczne jest, by się w jakikolwiek sposób ustosunkował do ludzi".

1. Akceptacja środowiska szkoły i klasy.
- integrowanie zespołu klasowego,
- znaczenie akceptacji dla "inności", tolerancja,
- promocja klasy na forum szkoły,
- współodpowiedzialność za klimat klasy,
- zajęcia integrujące zespoły klasowe.

2. Problemy uczniów niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- kodeks norm i zachowań w klasie,
- "słuchanie" i prowadzenie dialogu,
- sztuka porozumiewania się,
- koleżeństwo i przyjaźń, współpraca w zróżnicowanych zespołach,
- zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich,
- radość wspólnego tworzenia.

II. UKIERUNKOWANIE UCZNIÓW NA STOSOWANIE W ŻYCIU ZASAD ZGODNYCH Z PRZYJĘTYM SYSTEMEM WARTOŚCI
" ...prawda niech będzie ze mną i z tobą, bo ze wszystkich rzecz to najsprawiedliwsza... "

l. Sens i cel życia zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami.

a) Tolerancja
- otwartość na siebie i innych,
- akceptacja różnic między ludźmi,
- świadomość istnienia w świecie różnych systemów wartości i respektowanie ich.

b) Prawda
- poszukiwanie prawdy w historii, literaturze, życiu codziennym,
- rozumienie znaczenia prawdy, prawdomówność na co dzień.

c) Odpowiedzialność
- za własne dokonania, podejmowane decyzje i ich konsekwencje,
- za rozwój własnej aktywności,
- za wizerunek klasy i szkoły, środowisko, w którym żyjemy,
- za zdrowie swoje i innych,
- za bezpieczeństwo swoje i innych.

d) Uczciwość
- w dylemacie "mieć" czy "być",
- wobec postępu cywilizacyjnego.

III. STWORZENIE KAŻDEMU UCZNIOWI WARUNKÓW DO INDYWIDUALNEGO, WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU, UMOŻLIWIAJĄCEGO DALSZE KSZTAŁCENIE
" Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli"

l. Samorozwój i samodoskonalenie się gwarancją sukcesu.
- poznanie siebie i swoich możliwości,
- rola autorytetu w życiu człowieka oraz właściwy jego wybór, kryteria prawidłowego rozwoju emocjonalnego,
- samodzielność myślenia i dokonywanie samooceny, autokreacja,
- "nie" może być wartością akceptowaną, czyli sztuka odmawiania,
- rywalizacja z samym sobą, współpraca w zespole, jak się uczyć? - wytrwałość to "rzecz" trudna, ale możliwa,
- planowanie i organizowanie warsztatu pracy,
- czynne uczestnictwo w kulturze,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności,
- higiena pracy umysłowej,
- zdrowy styl życia.

V. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO PEŁNIENIA ODPOWIADZIALNYCH RÓL SPOŁECZNYCH W RODZINIE, SZKOLE, ŚRODOWISKU, OJCZYŹNIE, WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ

,,Jeżeli podejmujesz się roli ponad siły, nie tylko zleją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać ".

l. Rodzina
- poszukiwanie korzeni,
- wartości rodzinne,
- skuteczna komunikacja w rodzinie,
- rola i znaczenie tradycji rodzinnych,
- znaczenie i ważność podtrzymywania poprawnych więzi między wszystkimi członkami rodziny,
- ważność wspólnie spędzanego czasu wolnego.

2. Szkoła
- poczucie więzi ze szkołą,
- rola i waga współgospodarza szkoły,
- ważność tworzonych tradycji i obyczejów,
- potrzeba dbałości o szkołę i jej otoczenie.

3.Moja miejscowość, mój region
- historia i tradycje miasta powiatowego, swojej miejscowości i regionu,
- piękno i niepowtarzalność miejsc w regionie,
- moja okolica z punktów widzenia: przyrodniczego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego,
- rola literatury w kształtowaniu obrazu regionu,
- kultura regionu i jej wartości,
- tożsamość regionalna w aspekcie tożsamości narodowej,
- aktywność turystyczno-krajoznawcza służąca wykształceniu potrzeby czynnego uczestnictwa w dziedzictwie kultury regionalnej.

4. Ojczyzna
- poczucie świadomości narodowej,
- różnorodność źródeł, legend, baśni i tradycji związanych z korzeniami, państwowości polskiej,
- symbole narodowe,
- znaczenie osiągnięć narodu.

5. Wspólnota Europejska
- wkład narodu w kulturę i historię Europy, świata,
- otwartość na inne narodowości i ich dorobek,
- procesy integracyjne zachodzące w Europie,
- struktury i kompetencje Unii Europejskiej

ROZMIESZCZENIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W PROGRAMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Ścieżka edukacyjna

Realizacja w ramach przedmiotów

 

Edukacja ekologiczna

 

przyroda, język polskie godzina do dyspozycji wychowawcy klasy

 

Edukacja prozdrowotna

przyroda, godziny do dyspozycji wychowawcy, wychowanie fizyczne

 

Edukacja czytelnicza i medialna

język polski, historia, języki obce, zajęcia biblioteczne, informatyka, przyroda, sztuka

 

Wychowanie do życia w

społeczeństwie:

a) wychowanie do życia w rodzinie

 

b) wychowanie regionalne

dziedzictwo kulturowe w regionie

 

c) wychowanie patriotyczne i

obywatelskie

 

 

język polski, religia, godzina do dyspozycji wychowawcy, przyroda

 

język polski, historia, przyroda, sztuka

 

 

język polski, historia, godzina do dyspozycji wychowawcy, sztuka

 


NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA


Jest:
o świadomy potrzeb i możliwości każdego ucznia,
o partnerem uczniów i rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
o znawcą swoich uczniów i wychowanków,
o sprawiedliwy, obiektywny, pozytywnie nastawiony do świata i ludzi,
o inspiratorem samodoskonalenia,
o przewodnikiem po zdrowym stylu życia i problemach współczesnego świata i świecie ogólnie akceptowanych wartości etycznych,
o współtwórcą pozytywnego wizerunku szkoły i klasy.

Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego każdego ucznia poprzez:
o wprowadzanie w świat pozytywnych wartości i imponderabiliów etycznych,
o pomaganie w rozumieniu i stosowaniu wartości w życiu codziennym,
o zaangażowanie w proces wychowania i kształcenia,
o integrowanie wokół celów i zadań,
o aktywizowanie do efektywnej pracy, sprzyjającej odnoszeniu sukcesu,
o inspirowanie do własnego rozwoju,
o otaczanie wszechstronną opieką,
o przygotowanie do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych,
o wspieranie wychowawczej roli rodziców.

Wspiera uczniów:
o w dążeniu do sukcesu,
o w działalności samorządowej,
o w niepoddawaniu się bierności i zniechęceniu,
o w dbałości o zdrowie i higienę,
o w przezwyciężaniu egocentryzmu,
o w odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,
o w poszukiwaniu własnych uzdolnień i talentów,
o w poszukiwaniu sensu własnego życia,
o w przezwyciężaniu własnych słabości i niskiej samooceny,

Wspiera rodziców w oddziaływaniach wychowawczych. Doskonali:
o swoją wiedzę i umiejętności,
o warsztat pracy,
o formy i metody pracy dydaktyczno - wychowawczej,
o zasady współpracy i współdziałania w zespołach nauczycielskich,
o proces integracji w zespołach klasowych,,
o umiejętność skutecznej komunikacji.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


Współpraca z rodzicami w szkole ma na celu:
o budowanie wzajemnych relacji nauczyciele - rodzice, na zasadach współpracy i współdziałania,
o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom - szkoła,
o integrowanie rodziców wokół wizji i misji szkoły,
o współkreowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki.

Służyć temu będzie:
o tworzenie dobrej atmosfery sprzyjającej zaufaniu i efektywnej współpracy,
o wypracowanie i określenie wspólnego planu działania, jego realizacja, wzajemne honorowanie praw i obowiązków,
o rzetelna, wzajemna informacja o sukcesach, postępach i problemach uczniów,
o stosowanie zasad skutecznej komunikacji jako warunku dobrej współpracy , w relacjach rodzice - nauczyciele,
o doskonalenie nowej formuły spotkań z rodzicami traktowanych jako spotkanie partnerów procesu wychowawczego,
o wspieranie rodziców w oddziaływaniach wychowawczych poprzez pedagogizację i współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sępolnie Kr..,
o praca rodziców - wolontariuszy w stowarzyszeniu przyszkolnym "Szansa dla Wsi".


PROPOZYCJE METOD PRACY WYCHOWAWCZEJ


o metoda dedukcji i poszukiwań,
o metodą dyskusji,
o metoda symulacji ról,
o metoda gry "przełamywanie lodów",
o metoda projektu,
o metoda pracy w małych grupach,
o metoda "burzy mózgów",
o metoda konsultacji: indywidualnych i grupowych,
o metoda drzewka decyzyjnego,
o happening,
o metoda metaplanu, metoda symulacji


PROPOZYCJE SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA METOD W PRACY WYCHOWAWCZEJ


Metody prezentujące: "łamanie lodów", pracą w małych grupach, dyskusja, gdy dążymy do tego, aby uczniowie
o poznali się wzajemnie,
o zaangażowali się w pracę grupy,
o dzielili się pomysłami i doświadczeniem

Metody prezentujące: wykład, film, dyskusja, gdy dążymy do tego, aby uczniowie
o poznali nowe fakty,
o wyrobili sobie pogląd na jakieś zagadnienie, problem,
o poznali logiczny punkt widzenia
Metody aktywizujące: ćwiczeń praktycznych, symulacje, rejestracja i odtwarzanie, gdy chcemy, aby uczniowie
o rozwijali umiejętności,
o wdrażali to, czego się nauczyli,
o zdobywali nowe doświadczenia.
Metody aktywizujące: dyskusje grupowe, praca zespołowa, badanie indywidualnych przypadków, odgrywanie ról, gdy chcemy, aby uczniowie
o tworzyli nowe rozwiązania,
o odnosili je do własnego doświadczenia.


ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE UCZNIÓW SŁABYCH, O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH I DYSFUNKCYJNYCH W NASZEJ SZKOLEUwaga: oferta zajęć uzależniona jest od przyznanych szkole środków budżetowych, możliwości pozyskania funduszy od organizacji pozarządowych na realizację autorskich projektów, od przekazania środków przez Gminną Komisję d. s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
o zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - kl. I - III,
o zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, międzyoddziałowe - kl. IV - VI,

Ich celem jest wspieranie procesu dydaktycznego, wyrównywanie braków w sferze intelektualnej uczniów
o zajęcia międzyoddziałowe dla grupy dysfunkcyjnej z problemami grafomotorycznymi, logopedycznymi i emocjonalnymi
Ich celem jest usuwanie wad, wyrównywanie braków w zakresie komunikacji słownej, rozwijanie sprawności aparatu mowy, doskonalenie słuchu, usprawnianie ręki wiodącej, poprawa koordynacji rąk, orientacji w przestrzeni, zmniejszenie napięcia mięśniowego, "wyciszenie" lub ośmielenie.
o zajęcia gimnastyki korekcyjne kompensacyjnej, międzyoddziałowe dla klas I - III,
o zajęcia zgimnastyki korekcyjne - kompensacyjne} dla klas IV - VI
Ich celem jest korekcja wad postawy, wpływanie na rozwój fizyczny uczniów, usprawnianie ruchowe dzieci.
o wyjazdy weekendowe do gospodarstw agrorurystycznych połączone z arteterapią, terapią zajęciową i zajęciami kulinarnymi dla klas I - VI, w ramach wolontariatu nauczyciela.
Ich celem jest przygotowanie do funkcjonowania w środowisku społecznym, uczenie właściwych zachowań w różnych sytuacjach społecznych, uczenie odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych; a także poprzez terapię zajęciową: usprawnianie manualne dzieci, dawanie radości tworzenia, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędzimi i materiałami, rozbudzanie poczucia estetyki, uczenie poszanowania wytworów pracy własnej i innych. Ich celem jest także terapia poprzez działalność plastyczną, rozwijanie sprawności manualnej, budzenie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna.
o zajęcia w ramach programu "Spójrz inaczej" dla uczniów kl. I -III.
Ich celem jest uczenie zachowań w sytuacjach trudnych, a także kształtowanie zachowań asertywnych.


ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA ZDOLNEGOo zajęcia wokalne dla solistów i zespołów wokalnych - kl. IV - VI
Ich celem jest stymulowanie rozwoju artystycznego dzieci przez muzykę i śpiew,piękno oraz umiejętności zachowania się na scenie i kreowania ról w zespole wokalnym. Zajęcia dotyczą piosenki współczesnej, opartej na różnych stylach muzycznych, polskojęzycznej, anglojęzycznej i niemieckojęzycznej.
o zajęcia wokalne szkolnego zespołu folklorystycznego - kl. IV - VI
Ich celem jest rozwój artystyczny dziecka w zespole muzycznym, w oparciu o muzykę i pieśni ludowe, doskonalenie słuchu, poczucia rytmu i zachowania się na scenie podczas występu grupowego.
o zajęcia artystyczne dla klas I - III Zajęcia te realizowane są w dziedzinach rytmiczne - tanecznej, plastycznej, wokalnej i teatralnej. Ich celem jest stymulowanie rozwoju artystycznego dziecka, dawanie mu szansy zaspokojenia potrzeby sukcesu i uznania. Rodzaje zajęć mogą ulegać modyfikacji lub zmianie, w zależności od potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły oraz stowarzyszenia przyszkolnego "Szansa dla Wsi"


WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZASZKOLNYMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYMSzkoła Podstawowa w Wisniewie współpracuje m. in. z:

o Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
o Polskim Towarzystwem Logopedycznym,
o Polskim Towarzystwem dla Dzieci z Problemami Dyslektycznymi,
o Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody,
o Nadleśnictwem Lutówko,
o Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej,
o Zieloną szkołą w Woziwodzie,
o Biblioteką Publiczną im. J. Iwaszkiewiczą w Sępolnie Kr.,
o Sępoleńskim Domem Kultury,
o Świetlicą Wiejską w Iłowie oraz w Kawlach,
o Radą Sołecką wsi Wiśniowa,
o Kołami Gospodyń Wiejskich z Iłową, Wiśniewy i Kawli,
o Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną,
o Powiatową Komendą Policji,
o Państwową Powiatową Strażą Pożarną,
o Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży,
o Polską Akcj ą Humanitarną,
o Fundacją Wspomagania Wsi,
o Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce,
o Nidzicką Fundacją Rozwoju "Nida",
o Polskp - Amerykańską Fundacją Wolności,
o Holenderską Fundacją Wspomagania Rodzin i Instytucji w Potrzebie,
o Samorządem lokalnym.


TRADYCJE I OBRZĘDY SZKOŁYSzkoła posiada i tworzy tradycje, obrzędy i zwyczaje, do których należą:

1. Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Wiśniewie
2. Klasowe andrzejki i mikołajki
3. Szkolna uroczystość wigilijna z udziałem zaproszonych gości
4. Środowiskowy Dzień Seniora
5. Szkolny Dzień Sportu i Dnia Dziecka
6. Środowiskowe Festyny Integracyjne
7. Uroczyste obchody wszystkich świąt państwowych.


PRZEWIDYWANE EFEKTYI. WYCHOWANIE UCZNIA ŚWIADOMEGO PRAW KAŻDEGO DZIECKA DO WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

o zaktywizowanie środowiska przyszkolnego i lokalnego wokół idei integracji,
o poczucie dumy z przynależności do klasy i szkoły
o nabycie umiejętności rozwiązywania problemów uczniowskich,
o gotowość wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,
o umiejętność "dawania" i "brania",
o umiejętność współpracy i współdziałania,
o odpowiedzialnością siebie i innych,
o aktywność przejawiająca się chęcią działania w zespole oraz inicjatywą w samodzielnym podejmowaniu zadań.


II. WYCHOWANIE ZGODNE Z OGÓLNIE PRZYJĘTYM SYSTEMEM WARTOŚCI


o uczeń rozumie znaczenie wybranych wartości i stosuje je w życiu,
o uczeń jest odpowiedzialny za własne dokonania, podejmowane decyzje, wizerunek klasy i szkoły, zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych,
o uczeń kieruje się uczciwością, dokonując wyboru,
o uczeń szanuje wytwory pracy własnej i innych,
o potrafi właściwie wybrać autorytety,
o uczeń docenia wartość miłości wżyciu człowieka,
o uczeń szanuje poglądy innych ludzi,
o jest otwarty na siebie i innych
o uczeń ma wykształcone nawyki higieniczno - zdrowotne,
o uczeń potrafi organizować i spędzać aktywnie czas wolny,
o uczeń docenia wartość zdrowego stylu życia bez używek


III. STWORZENIE KAŻDEMU UCZNIOWI WARUNKÓW DO INDYWIDUALNEGO, WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU, UMOŻLIWIAJĄCEGO DALSZE KSZTAŁCENIE


o uczeń osiąga odpowiednie do swoich możliwości wyniki edukacyjne,
o uczeń osiąga sukcesy w dziedzinie, w której jest najbardziej uzdolniony,
o uczeń potrafi organizować własny warsztat prący,
o uczeń potrafi wyszukiwać informacje z baz danych,
o uczeń potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
o uczeń potrafi dokonać samooceny,
o uczeń przyjmuje odpowiedzialność za własne wykształcenie,
o uczeń potrafi korzystać z nowych technik komunikowania się,
o uczeń docenia wartość dóbr kultury i jest świadomym ich odbiorcą.


IV. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO PEŁNIENIA ODPOWIEDZIALNYCH RÓL SPOŁECZNYCH W RODZINIE, SZKOLE, ŚRODOWISKU, OJCZYŹNIE, WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ


o oddziaływania wychowawcze są zintegrowane z oddziaływaniami środowiska rodzinnego i społecznego,
o uczeń zna historię i tradycję szkoły,
o uczeń zna własne korzenie i tradycje rodzinne,
o uczeń dba o szkołę i j ej otoczenie,
o uczeń rozumie znaczenie samorządności w szkole i wspólnocie lokalnej,
o uczeń zna historię, tradycję i kulturę swojego regionu,
o uczeń ma poczucie świadomości narodowej,
o uczeń szanuje dorobek minionych pokoleń,
o uczeń reprezentuje postawy otwarte wobec innych narodowości i ich kultury,
o uczeń rozumie znaczenie uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.


>>>>>>>HARMONOGRAM DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM (pdf)<<<<<<<MODEL WYCHOWAWCZY UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIEUczeń:
- ma świadomość swoich korzeni rodzinnych, środowiskowych, państwowych i europejskich,
- rozumie różnorodność istnienia różnych postaw życiowych,
- zdaje sobie sprawę z istnienia odmienności kulturowych i religijnych, wobec których przyjmuje postawę tolerancji,
- unika nałogów,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa,
- dba o higienę osobistą i swoje zdrowie,
- troszczy się o mienie własne, innych, a także szkolne;

Jest:
- zdyscyplinowany,
- uczciwy,
-wrażliwy,
- koleżeński,
- grzeczny,
- samodzielny,
- zaangażowany w życie klasy i szkoły,
- ciekawy świata.

Narzędziami ewaluacji programu są:
- testy,
- ankiety,
- rozmowy,
- analiza dokumentów.

Menu
Oferta szkoły
Kadra
Prawo szkolne
Nasi partnerzy
Projekty
     i programy


Informacje
     dla rodziców

Osiągnięcia
     uczniów

Zwróć uwagę

Sześciolatek w naszej szkole

pajacyk
euro quiz
Rozmaitości
MEN

Kuratorium Oświaty

interklasa

interklasa

interklasa